Posted on Posted in

እዛ ሓዳሽ ዓመት እንከይተጀመረት
ምስ ገዛእ ርእሰይ ጀመርኩ ምጉት
ስርዕርዕ ኣቢለ ዝደልዮ ሸቶታት
ነዛ ጥሪ ፈጺመ ኣይተጸበኹን

ንሓደ መዓልቲ 10000 ስጉምታት
ኣዘዝኩሉ ስጋይ ክኸውን ንምጥዓይ
ኣይሰሙን ሳልስቲ ተወዳእኩ ድኻም
ቀጨውጨው……. እዋይ ጸገም!!!!

ጥቕሲ ተዘርዚሩ ክድግፍ ስንፍናይ
ስጋዊ ምልማድ ንቑሩብ ይጠቅም
ኢለ ጠቢረዮ ኣአንጊደ ትህኪት
ቁሪ ጥሪ ውን ፍጹም ኣይሓገዘን
ደመና ኣኽቢዱ :ተፊእዎ ዝናም
ወዮ ኣእጋር ተዓጺፈን ኮፍ
ኮቦርታ ወጺኡ ቁሩብ ከተዕርፍ

ኣበየናይ ማሕረስ ተዋዒሉ ትጎባጎብ??
ኣየ!! ያኢ ኣስቦርቲ ክስርሓለይ…
ትሩፍ……

ዮሃንስ ኣብቲ ሳልሳይ መጽሓፍ
ድለየለይ እሞ ከፊትካ ኣንብብ
ኣታ ፍቁር፡ ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዐየት፡
ብዅሉ ደሓን ክትህሉን ክትጥዕን
እምነየልካ አሎኹ ዶ ኣይበለን?

ከምቲ ንነፍሲ :የድልዮ ስጋኻ
ምክንኻን ግዜ ዓዲግካ
ህያውን ቅዱስን ክትገብሮ
ግሃሉ ብኣግኡ እንከሎ

ርሓቕ ካብ ህሩፍ በላዕ ስጋ
ዝብል’ሲ ነቢብካ ዶ ኣሎኻ
እሞ ኸ? እንታይ ይመስለካ
ንጥዕና ምኽሪ ይኹንካ
እሞ ሃየ እንተሓመቕካ ሱግሚ
እንተነፋዕካ ክትጎዪ
ጀምር እሞ!!!!
1,2,3…….10000.


ብሓፍትና ብሌንዓይኒ እስክንድር

Posted on Posted in

ስምካ ማሕደር : ናይ ዝገሹ ሰባት

ተቐቢልካ ተዕርፍ : ተሳሲ ህያባት

ትቕበል ተአንግድ : ኣብ ኩለን ሰዓታት

 

ዝናኻ ወጺኡ : ተቐባል ድኹማት

ኣገልግሎትካ ዝንኣድ : ዘይፈጥር ሕቶታት

ትሕትናኻ ምቕሉል : ሰሓቢ ህቡባት

 

ዘረባኻ ምቑር : ማራኪ ነብሳት

ንስምዒት ዘርዊ : ዘሰራስር ኣእጋራት

ክውንነት ዘረስዕ : ዘዛኒ ዕላማታት

 

ኣዳራሽካ ምዕሩግ : ፈጣሪ ባሕታ

ዘንጸባርቕ መንደቕ : ዝመልአ መስቀላት

ውጻእ ዘይመጸካ : ፈጣሪ ሓጎሳት

 

ኣገልገልትኻ ምቑልላት : መሰልቲ ትሑታት

ከም መላእኽቲ ኣምላኽ : ወትሩ ሕጉሳት

ኣቀባብልኦም መሳጢ : መሰልቲ ሓቀኛታት

 

እንታይ ደኣ ኮይኑ…..

እንታይ ደኣ ኮይኑ : ስፍራ ስኢንካለይ

ብዙሕ እኮ ኣይሓተትኩን : እንትርፎ ምቕባለይ

በል ካብ ዘይብልካ : ክኸይድ ናብ መብልዕ ማለይ……

 

ብሓውና ሳሙኤል ኣብርሃ