Posted on Posted in

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ዓሰርተ ሽዱሽተ ወጺኣ ኣላ፣ እዛ መጽሄት ንምንታይ ኢና በደል ንሓድግ፡ እናተሓተ ዝልዕል፣ ከምኡውን መከራ፡ ዝብሉ ጽሑፋት ሒዛ ኣላ።

Posted on Posted in

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ዓሰርተ ሓሙሽተ ወጺኣ ኣላ፣ እዛ መጽሄት ኣገልጋልን ኣገልግሎቱን፡ ምግላጽ ናይ እግዚኣብሄር ፣ መልሲ ጸሎት ምርካብ፡ ከምኡውን ብስም እየሱስ ምጽላይ፡ ዝብሉ ጽሑፋት ሒዛ ኣላ።

Posted on Posted in

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ዓሰርተ ኣርባዕተ ወጺኣ ኣላ፣ እዛ መጽሄት ዘክእል ክኢላ፡ ምግላጽ ናይ እግዚኣብሄር፣እግዚኣብሄር ስቕ ምስ ዝብል፡ ከምኡውን ኣገልጋልን ኣገልግሎቱን፡ ዝብሉ ጽሑፋት ሒዛ ኣላ።

Posted on Posted in

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ዓሰርተ ክልተ ወጺኣ ኣላ፣ እዛ መጽሄት ምሉእ ፍቓድ ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ይፍለጥ፡ዘይሰምዑ ሰማዕቲ፣ ኣገልጋልን ኣገልግሎቱን፡ ሚዛን ኣገልገልቲ፡ ከምኡውን እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ፡ ዝብሉ ጽሑፋት ሒዛ ኣላ።

Posted on Posted in

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ዓሰርት ሓደ ወጺኣ ኣላ፣ እዛ መጽሄት ኣገልጋልን ኣገልግሎቱን፡ ተነባቢ ህይወቱን፡ ኒቆድሞስ፡ሕቡእ ጋሻ ከምኡውን እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ፡ ዝብሉ ጽሑፋት ሒዛ ኣላ።

Posted on Posted in

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ሸሞንተ ወጽኣ ኣላ፣ እዛ መጽሄት ኣገልጋልን ኣገልግሎቱን፡ ግሩም ትንሳኤ፡ ቅንኢ፡ ከምኡውን እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ፡ ዝብሉ ጽሑፋት ሒዛ ኣላ።

Posted on Posted in

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ሸውዓተ ወጽኣ ኣላ፣ እዛ መጽሄት ኣገልጋልን ኣገልግሎቱን፡ ግሩም ትንሳኤ፡ ቅንኢ፡ ከምኡውን እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ፡ ዝብሉ ጽሑፋት ሒዛ ኣላ።

Posted on Posted in

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ሽዱሽተ ውን ወጺኣ ኣላ፡ ኣዛ መጽሄት እዚኣ ኣገልጋልን ኣገልግሎቱን፡ ኣብ ኣሰር ኣርኣያኡ፡ ዝተርፍ በረኸትን እዝኒ ዘለዎ ይስማዕን ዝብሉ ትሕዝቶታት ሒዛ ኣላ።

Posted on Posted in

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ሓሙሽተ ወጽኣ ኣላ፣ እዛ መጽሄት ዘንጽህ ፍታው፡ ህይወት ዘፍረየ ሞት፡ ሞት ዓስቢ ሓጢኣት፡ ከምኡውን እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ፡ ዝብሉ ጽሑፋት ሒዛ ኣላ።

Posted on Posted in

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ኣርባዕተ ውን ወጺኣ ኣላ፡ ኣዛ መጽሄት እዚኣ ትንሳኤ ካብ ምውት ግብሪ፡ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ፡ ዝዝከር ብቕሪን፡ ህይወት ዘጥረየ ሞትን ዝብሉ ትሕዝቶታት ሒዛ ኣላ።